Dark Chocolate Nonpareils (Large)

Luscious dark chocolate discs with white nonpareil tops!

Weight: 1 pound