Dark Chocolate Nonpareils (Mini)

Dark chocolate mini discs with white nonpareil tops.

Weight: 12 ozs.